menu

Dzień dobry!

Nazywam się Paulina Krzeszewska. Z wykształcenia jestem neurologopedą, audiofonologiem. Dodatkowo również instruktorem terapii oddechowej metodą Butejki, terapeutą ręki, przetrwałych odruchów pierwotnych w ujęciu M2Concept providerem Neuroflow. Prowadzę diagnozę i terapię logopedyczną, stosując terapię mioterapie ustno-twarzową (terapię miofunkcjonalną), Elastyczny Terapeutyczny Taping wg Esther de Ru, Strategiczną Metodę Usprawniania Fonemów, Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania.
Jeżeli widoczne są objawy: wad artykulacyjnych (wymowy), nieprawidłowości w zakresie oddechu (m.in.: oddech z rozchylonymi ustami, chrapanie, częste wzdychanie, ziewanie), jedzenia, picia, połykania, początki nieprawidłowych warunków zgryzowych czy też trwające leczenie ortodontyczne, objawy niedokształconego słuchu fonemowego, centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD), trudności w nauce czytania i pisania - wówczas służę pomocą.
Dlaczego LOGOSowa?
Logos oznacza “słowo” i nawiązuje do wsparcia w zakresie rozwoju mowy, zapewnianego w gabinecie. Sowa natomiast jest symbolem inteligencji, mądrości i odnosi się do wszystkich funkcji poznawczych - pamięci, uwagi, myślenia i postrzegania - stymulowanych w proponowanych przeze mnie terapiach. Stąd nazwa Specjalistycznej Praktyki Terapeutycznej LOGOSowa - jako miejsca, gdzie prowadzę wnikliwą diagnozę, efektywną terapię i wsparcie rozwoju.

Oferta

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

50-60 min - 200 zł
Spotkanie w obecności opiekunów, uwzględniające: wywiad z opiekunem, ocenę budowy anatomicznej i sprawności narządów mowy, możliwości artykulacyjnych, ocenę funkcji prymarnych (m.in. gryzienia, żucia, sposobu oddychania, połykania), praksji oralnej, prozodii mowy (rytm, melodia, akcent), fonacji (sposobu tworzenia głosu), lateralizacji, sposobu konstruowania zdań i dłuższych form wypowiedzi, funkcji wzrokowych, słuchowych, lewopółkulowych, pamięci, myślenia przyczynowo-skutkowego, kategoryzacji, linearnego porządkowania elementów, powtarzania, rozumienia mowy, nazywania.

DIAGNOZA MIOFUNKCJONALNA

50-60 min - 200 zł
CO TO? Ocena warunków anatomiacznych i czynnościowych: języka, warg, żuchwy, podniebienia miękkiego, mięśni dna jamy ustnej, żwaczy oraz innych części traktu ustno-twarzowego. Badanie m.in.: toru oddychania, wzorca połykania, sposobu gryzienia, żucia, pozycji spoczynkowej języka. Wskazanie ćwiczeń kształtujących prawidłowe wzorce funkcjonowania narządów związanych z mową i warunkami zgryzowymi.
DLA KOGO? Konsultacja jest przeznaczona dla osób, które planują leczenie ortodontyczne lub są w jego trakcie, jak również dla pozostałych osób, u których występują nieprawidłowości w zakresie oddychania, żucia, połykania, pozycji spoczynkowej języka.
W JAKIM CELU? Ocena i korekta nieprawidłowych czynności traktu ustno-twarzowego wpływa na prawidłowe kształtowanie się warunków zgryzowych oraz czyni leczenie ortodontyczne skuteczniejszym i bardziej efektywnym.

TERAPIA ODDECHOWA METODĄ BUTEJKI

50 min - 150 zł
CO TO? Terapia - czy też reedukacja - oddechowa polega na przeorganizowaniu dysfunkcyjnych wzorców oddechowych, tak, aby oddychać zgodnie z fizjologią. Metoda Butejki jest zorientowana na o
DLA KOGO? Terapia oddechowa jest dedykowana osobom: nawykowo oddychającym przez rozchylone usta, chrapiącym, z astmą, obturacyjnym bezdechem sennym, po chorobie COVID-19.
W JAKIM CELU? Reedukacja oddechowa ma na celu wypracowanie zdrowego, spokojnego, powolnego oddechu torem przeponowym ze swobodnie domkniętymi ustami.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA I MIOFUNKCJONALNA

50 min - 150 zł
30 min - 90 zł
CO TO? Terapia logopedyczna dyslalii (wad wymowy), zaburzeń miofunkcjonalnych, opóźnienia rozwoju mowy, afazji motorycznej, apraksji mowy, niedosłuchu, niepełnosprawności intelektualnej.
DLA KOGO? Program postępowania logopedycznego ustalany jest indywidualnie, po przeprowadzeniu diagnozy słabych i mocnych stron badanego, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb:
- dla dzieci z nieprawidłową pracą narządów mowy lub artykulacją: ćwiczenia miofunkcjonalne (m.in. pozycji spoczynkowej warg, języka, wzorca połykania, żucia, sposobu i toru oddychania, stymulacja orofacjalna), fonacyjne (głosowe), artykulacyjne, praksji oralnej, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, usprawnianie słuchu fonemowego (odpowiedzialnego za rozróżnianie głosek) oraz ćwiczenia artykulacyjne,
- dla dzieci z zaburzeniami mowy terapia uwzględnia: Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania, programowanie języka, stymulację: ręki dominującej, zabawy, pamięci, funkcji słuchowych, wzrokowych, motorycznych, lewopółkulowych, gesty wizualizacyjne, ćwiczenia myślenia przyczynowo-skutkowego i przez analogię, w celu sprawnienia funkcjonowania systemu językowego w umyśle oraz sprawności komunikacyjnych.
W JAKIM CELU? Regularne spotkania mają na celu usprawnianie kompetencji językowej, możliwości realizacyjnych w zakresie mowy oraz funkcji prymarnych (oddychania, jedzenia, picia).

SYLABOWA NAUKA CZYTANIA

50 min - 150 zł
CO TO? Indywidualna nauka czytania sylabami przez znaczenie, zgodna z tokiem rozwoju mowy dzieci od pierwszych lat życia: samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, a następnie sylab, wyrazów i zdań.
Dla dzieci z trudnościami w nauce czytania na etapie szkolnym, proces WSPIERANIA NAUKI CZYTANIA odbywa się z uwzględnieniem wygaszania przetrwałych odruchów pierwotnych i korzystania ze słuchawki FORBRAIN.
DLA KOGO? Jako forma terapii dedykowana jest dzieciom z grupy ryzyka dysleksji, z dysleksją i zaburzeniami ośrodkowego przetwarzania słuchowego (CAPD).
W JAKIM CELU? W czasie zajęć usprawniane są funkcje słuchowe, wzorokowe i motoryczne, biorące udział w procesie nabywania umiejętności czytania i pisania.

ELEKTROSTYMULACJA LOGOPEDYCZNA

50 min - 150 zł (pierwsze spotkanie wraz z diagnozą i wywiadem)
30 min - 80 zł
CO TO? Nowatorska terapia, będąca uzupełnieniem postępowania logopedycznego. Polega na stymulacji mięśni oraz nerwów prądem zmiennym, przy pomocy specjalistycznego elektrostymulatora z elektrodami. Najczęściej wykonywana jest elektrostymulacja języka i podniebienia, ale dodatkowo stymulowane są mięśnie mimiczne twarzy, uczestniczące w procesach artykulacyjnych oraz fizjologicznych.
DLA KOGO? Dedykowana jest osobom z obniżonym lub podwyższonym napięciem mięśniowym w obrębie jamy ustnej, nadwrażliwością dotykową w sferze ustno-twarzowej oraz innymi zaburzeniami sensorycznymi, pojawiającym się ślinieniem, problemami z połykaniem (dysfagią).
W JAKIM CELU? W efekcie zabiegów udrażniane są naczynia limfatyczne, wzrasta aktywność biologiczna komórek, leczone są zaburzenia czucia. Częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie.

DIAGNOZA OŚRODKOWEGO PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO
(SŁUCHU CENTRALNEGO)

ok. 90 min - 400 zł
CO TO? Diagnoza Neurolfow obejmuje: szczegółowy wywiad z rodzicem, ocenę czułości słuchu audiometrem, wykonanie testów diagnostycznych, badanie logopedyczne oraz podsumowanie badania z raportem.
DLA KOGO? Dla dzieci, które mają trudności z: rozumieniem mowy, gdy wokół jest gwar, hałas, rozumieniem dłuższych poleceń słownych, zdań, nauką czytania lub pisania, rozróżnianiem wybranych głosek (słuchem fonemowym), ich artykulacją, koncentracją uwagi, pamięcią słuchową.
W JAKIM CELU? Diagnoza Neuroflow umożliwia opracowanie indywidualnego aktywnego treningu słuchowego. Po diagnozie można wykupić 2-miesięczny Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow, który realizuje się w domu. Efektami treningu są: lepsze rozumie zdań złożonych, dłuższych poleceń, wydłużenie uwagi słuchowej, poprawa koncentracji uwagi na mowie, lepsze rozumienie mowy w hałasie (np. lepsze słyszenie nauczyciela na tle szumu klasy), wydłużenie pamięci słuchowej, poprawa różnicowania dźwięków mowy.

Gabinet

Specjalistyczna Praktyka Terapeutyczna LOGOSowa
ul. Daleka 1, Zabrze
(budynek Przychodni REVITAMED - I piętro)
tel. + 48 517 060 538